PREVÁDZKOVÝ PORIADOK: VIGEO LOUNGE – B & B – COFFEE

(PREVÁDZKA JE V KATEGÓRII UBYTOVANIE V SÚKROMÍ)


Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje § 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia 

Názov zariadenia: VIGEO LOUNGE – B & B – COFFEE ( ďalej len prevádzka)

Adresa: Školská 342/111, 972 01 Bojnice

Prevádzkovateľ: VIGEO TT s.r.o., Školská 342/111, 972 01 Bojnice

IČO: 52353630

DIČ: 2121017822

Tel.: 0911 088 998 Stanka Svitok

Zodpovedný vedúci: Stanislava Svitok bojnice@vigeo.sk, 0911 088 988

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb 

Budova je umiestená v okrajovej časti kúpeľného mesta Bojnice. Objekt bude slúžiť na ubytovanie turistov, návštevníkov mesta a pod. Pred budovou je parkovisko pre 2 osobné autá. Na 1.PP sú vybudované ubytovacie jednotky s kapacitou 1-2 osoby. K dispozícii sú 4 ubytovacie jednotky, v ktorých sa nachádza 7 stálych lôžok a 1 prístelka pre dieťa do 3rokov. Ubytovacie jednotky sú riešené nasledovne: 

Číslo Izby:

• Č.1- izba, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc), 2 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita 2 osoby, zabudovaná minichladnička

• Č.2- izba, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc), 2 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita 2 osoby, zabudovaná minichladnička

• Č.3- izba, 2 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita 2 osoby, zabudovaná minichladnička (spoločné zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc s izbou č.4 vo vstupnej predsieni)

• Č.4 - izba 1 posteľová, TV, Internet (wifi), kapacita osoba, zabudovaná minichladnička(spoločné zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, wc s izbou č.3 vo vstupnej predsieni)

Každá izba je vybavená stolom, stoličkou, vstavanou skriňou s ramienkami, zásuvkami, vstavanou mini chladničkou, nočné lampy sú pri každom lôžku, nočný stolík ku každému lôžku, odkladací priestor na lôžkoviny, nádoba na odpadky, posteľná súprava ( vankúš s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta) Prevádzka je vybavená automatickou pračkou a sušičkou. 

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

Vo všetkých priestoroch prevádzky  je fajčenie zakázané. V dobe od 22.00 do 06.00 je nočný kľud. Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky.

Je zakázané:

  • Používanie vlastných elektrických spotrebičov
  • Svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom
  • Donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí
  • Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách
  • Vodiť do priestorov prevádzky akékoľvek domáce zvieratá

Lekárnička prvej pomoci je uložená na prízemí pri priestore recepcie. Obsah lekárničky:

a. gáza hydrofilná skladaná sterilná 7, 5 cm x 7, 5 cm - 2 ks

b. obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks

c. náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks

d. náplasť hladká 1, 25 cm x 2 m - 1 ks

e. dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks

f. očné kvapky - 1 ks

g. nožnice nehrdzavejúce - 1 ks

h. pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks

i. rukavice gumové jednorazové - 1 pár

j. zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) - 4 ks

k. teplomer (odporúčaný) - 1 ks

Pri odchode z izby je každý povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením, zanechať poriadok, prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien, odstavenie vody a uzamknutie izby, odovzdať kľuč na recepcií. Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu prevádzky.

Budova je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn) Príprava teplej úžitkovej vody, a vykurovanie je riešene vlastnou plynovou kotolňou.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

• Na 1PP sa nachádza sklad na čistú a špinavú bielizeň.

• Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa uskutočnia podľa potreby, najmenej však raz za 7 dni a vždy pri zmene ubytovaných.

• Pranie posteľnej bielizne zabezpečuje spoločnosť sama.

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

• Upratovanie izieb sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hosti.

• Upratovanie chodieb a spoločných priestorov sa vykonáva raz denne.

• Upratovanie zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva raz denne.

• Najmenej raz za štvrťrok sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojene s umytím okien, dverí, svetiel, vyprášením matracov, umytím vykurovacích telies.

• Upratovacia komora sa nachádza na prízemí a je vybavená výlevkou.

• Upratovanie zabezpečujú zamestnanci Vigea.

• Frekvencia maľovania priestorov podľa potreby (minimálne 1-krát za 2 roky

• Najčastejšie používané prostriedky:
a) Čistiace- Jar, Cilit bank, Cif, Pronto, W5 univerzálny čistič,
b) Dezinfekčné- Savo- na báze chlóru, Domestos, Bref

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov 

• Ničenie živočíšnych škodcov budeme zadávať externe, firme odborne na to spôsobilej (2 krát ročné).

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia

• Tuhý odpad sa skladuje v izbách v odpadových nádobách, ktoré sú vybavené vrecom. Odpadové nádoby sa vyprázdňujú pri upratovaní izieb. Vrece sa vymení a starý aj s odpadom sa odkladá na určené miesto do zberných nádob.

• Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu zabezpečené prostredníctvom Technických služieb mesta Bojnice vykonáva externá firma (2 krát týždenne).

• Dezinfekcia odpadových nádob (Savo na báze chlóru)

Prevádzkový poriadok vypracovala: Stanislava Svitok 26.6. 2019

Ubytovací poriadok1. V izbách môže byť ubytovaný výlučne hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

 

2. Ubytovanie v súkromí poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu príslušnej kategórie.

 

3. Obsadenie apartmánu je možné v deň nástupu po 12:00 do 18:00, uvoľnenie apartmánu je v deň odchodu do 10:00. Ak hosť neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je ubytovacie zariadenie oprávnené účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

 

4. Pri prihlásení ubytovaný zloží vratnú kauciu 100€ za izbu pre prípad zničenia vecí, poškodenia apartmánu. Prevádzkar alebo zamestnanec vykoná pri odchode klienta za jeho prítomnosti kontrolu ubytovacích priestorov. V prípade, že zariadenie je v stave a rozsahu ako pri nástupe na pobyt, je hosťovi pri odchode vrátená kaucia. V prípade, že zariadenie bolo poškodené alebo chýba, je táto hodnota zariadenia odpočítaná z kaucie klienta, prípadne žiadaný doplatok do skutočnej hodnoty.

 

5. Ubytovateľ je povinný odovzdať hosťovi apartmán v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. V súlade s kategóriou ubytovacieho zariadenia je prádlo vymieňané raz za sedem dní. Štandardne, ak pobyt trvá sedem a menej dní, ubytovateľ nezabezpečuje upratovanie apartmánu a vynášanie smetí počas pobytu hosťa.

 

6. V rámci bezpečnosti je ubytovaný povinný uzamkýnať vstup do objektu. Strata kľúča bude vysporiadaná doplatkom vo výške 17€.

 

7. V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať.

 

8. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť.

 

9. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá za veci ubytovanými hosťami vnesené do objektu, priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí.

 

10. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.

 

11. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.

 

12. Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ poskytnúť aj iný apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.

 

13. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho apartmánu počas doby trvania jeho pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností ubytovateľ, údržbár, upratovačka.

 

14. O prípadných návštevách v apartmáne je ubytovaný povinný vopred informovať ubytovateľa a budú mu umožnené až po súhlase tohto pracovníka, pričom prítomnosť návštevy v apartmáne je povolená do 22:00. Ubytovateľ je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. V oprávnených prípadoch je ubytovateľ splnomocnený návštevu neumožniť.

 

15. V apartmáne, rovnako ako iných priestoroch objektu ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

 

16. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v apartmáne nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.

 

17. Pri odchode zhasne hosť v apartmáne svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a všetky dvere a kľúč odovzdá ubytovateľovi.

 

18. Ubytovanie zvierat nie je povolené.

 

19. Ubytovacie zariadenie zabezpečí na požiadanie pri náhlom ochorení alebo zranení ubytovaného privolanie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

 

20. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v apartmáne, ani v ostatných priestoroch objektu. Za každých okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

 

21. Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ alebo zamestnanec za to zodpovedný. Reklamačný poriadok je k dispozícii u ubytovateľa.

 

22. Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odisť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene aj v prípade, keď ich neužije.

 

23. V objekte je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

 

24. Ubytovateľ nezodpovedá za stratu a poškodenie vecí uložených v apartmáne ani v celom objekte.

Ubytovací poriadok platí od 1.8. 2019

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup ku každému klientovi 
a komplexné riešenie problému. 

Máte otázky?
Napíšte alebo zavolajte :)

Našou prioritou je individuálny prístup
ku každému klientovi

komplexné riešenie problému.